Ochrana osobních údajů

I. ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s inzercí Odběratel/Inzerenta na internetových realitních portálech PragueRealEstate.cz (www.praguerealestate.cz ) a PražskéReality.cz (www.prazskereality.cz ) a další projekty, které jsou pod hlavičkou společnosti RealLocate s.r.o. (vlastník a provozovatel) a společnost Effective online s.r.o. dále společně označovány jako Portály.

II. REKLAMNÍ KAMPAŇ / INZERCE

Odběratel závazně objednává touto Smlouvou reklamní kampaň v rozsahu specifikovaném v položkách této objednávky.

Dodavatel se zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených zajistit provedení zmíněné reklamní kampaně na Portálech.

III. ZADÁVÁNÍ INZERÁTŮ

O zadávání inzerátů, potřebných údajů do nich a aktualizaci inzerce pečuje Odběratel/Inzerent sám. Vše provádí přes přidělené přístupové jméno a heslo do interní administrace nebo přes realitní sw třetích stran. Inzerent se zavazuje dodržovat závazná pravidla pro zadávání inzerátů, stanovená níže. Za funkci sw třetích stran a validitu správnosti údajů neneseme odpovědnost a nevtahuje se na ně možnost reklamace.

IV. NEDODRŽENÍ SPLATNOSTI

Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu splatnosti má Dodavatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Pokud je Odběratel v prodlení více než 14 kalendářních dní, považuje se to za hrubé porušení této Smlouvy a Dodavatel je oprávněn pozastavit inzerci bez nároku na náhradní plnění, či vrácení již uhrazené úplaty za poskytnutí prostoru pro reklamní kampaň. Tímto nezaniká Dodavateli právo na úhrady dle této Smlouvy/Objednávky.

Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli plnou součinnost v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, zejména dodat dohodnutý reklamní materiál alespoň 3 pracovní dny před zahájením reklamní kampaně. Odběratel tímto souhlasí, že pokud reklamní materiál bude dodán se zpožděním, nebude tudíž možné dodržet termíny kampaně specifikované v této smlouvě, nebude toto prodlení ze strany Dodavatele považováno za porušení smlouvy. Za reklamní materiál je považováno: logo společností, popis Realitní kanceláře, kontaktní údaje, bannery, obrázky a ost.

V. PRAVIDLA INZERCE

Odběratel se zavazuje dodržovat aktuální Pravidla inzerce zveřejněná níže přičemž v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se s danými Pravidly inzerce seznámil před uzavřením této smlouvy (objednávky) a s jejich obsahem souhlasí. Odběratel/Inzerent je povinný sledovat případné změny Pravidel inzerce níže a přizpůsobit své nabídky tak, aby Pravidlům inzerce odpovídaly. Odběratel bere na vědomí a souhlasí, že Dodavatel má právo pozastavit či ukončit inzerci Odběratele bez náhrady, penalizovat inzerci Odběratele dočasným banem, anebo vyřadit inzeráty nebo Odběratele ze systému z důvodu závažného porušení Pravidel inzerce anebo z důvodu opakovaného méně závažného porušování Pravidel inzerce. Tímto nezaniká právo Dodavatele na úhrady sjednaného dle této Smlouvy v plné výši dle ustanovení článku III. této smlouvy.

VI. PLATNOST A SPUŠTĚNÍ INZERCE

Platnost inzerce je vždy do data, který je uveden v závazné objednávce. Nebo ode dne, kdy byla inzerce objednána elektronicky na portále prazskereality.cz nebo praguerealestate.cz. Spuštění inzerce probíhá vždy na základě připsané platby na účet Dodavatele do 48 hod od připsání. Pokud není inzerce uhrazena včas, účet je vždy systémem deaktivován. O pozdní úhradu se však termín platnosti inzerce nijak nenahrazuje ani neprodlužuje. Odběratel bere na vědomí a souhlasí, že Dodavatel má právo pozastavit inzerci Odběratele bez náhrady. Tímto nezaniká Dodavateli právo na úhrady dle této Smlouvy/Objednávky.

VII. REKLAMACE

V případě pochybení na straně Dodavatele je Odběratel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Odběratel je povinen reklamaci učit písemně e-mailem na kontaktní osobu Dodavatele nebo doporučeným dopisem na sídlo Dodavatele. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Odběratel zjistil nebo mohl zjistit pochybení na straně Dodavatele. Pochybení na straně Dodavatele se považuje nefunkčnost portálu po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne. Za pochybení se nepovažují zejména výkyvy návštěvnosti Portálů.

Námitky vůči vystaveným fakturám/daňovým dokladům, které by měly vznik za následek omezení práva na vznik pohledávky Dodavatele vůči Odběrateli, je povinen Odběratel uplatnit u Dodavatele písemně doporučenou poštou nejpozději do 7 dnů po doručení faktury/daňového dokladu.

VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smlouva je závazná pro obě strany a závazky této Smlouvy přecházejí na možné právní nástupce stran. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je důvěrná a žádné informace týkající se obsahu této smlouvy nebudou poskytnuty třetí straně.